Privacy statement HRizons BV

HRizons BV, gevestigd aan de De Graeffstraat 5a, 3039XB Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Contactgegevens
www.hrizons.nl | De Graeffstraat 5a, 3039 XB Rotterdam | 06 – 20449628 | info@hrizons.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018. HRizons BV behoudt zich het recht voor deze verklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. U wordt derhalve aangeraden dit privacy statement regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in het beleid van HRizons BV inzake privacy, zal er hierover een duidelijke kennisgeving op onze website worden geplaatst.

Persoonsgegevens verwerkt door HRizons BV
HRizons BV verwerkt persoonsgegevens die aan HRizons BV zijn verstrekt door u als bezoeker van de website van HRizons BV (www.hrizons.nl), als (potentiële) klant, relatie of leverancier. Daarnaast verwerkt HRizons BV mogelijk uw persoonsgegevens doordat u en/of uw werkgever gebruik maken van onze diensten. Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is om de gestelde doeleinden te bereiken. HRizons BV gebruikt de ontvangen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verkregen.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • contactgegevens zoals ingevuld op de website van HRizons BV;
 • contactgegevens verstrekt tijdens acquisitiegesprekken, kennismakingen, seminars en andere evenementen.

Onder contactgegevens wordt verstaan:

 • uw voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • uw adresgegevens;
 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
HRizons BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van een betaling;
 • verzenden van updates;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het leveren van onze diensten op het gebied van human resource management waarvoor u HRizons BV opdracht heeft gegeven. Afhankelijk van de inhoud van uw opdracht worden persoonsgegevens verwerkt en mogelijk de persoonsgegevens van anderen, dit ter behandeling van uw opdracht.

HRizons BV verwerkt alleen persoonsgegevens indien u voor een of meer specifieke doeleinden toestemming heeft gegeven of voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Op het moment dat een persoonsgegeven wordt gebruikt voor een ander doeleinde dan waarvoor deze is verkregen, wordt er opnieuw bekeken of er een rechtsgrond voor de betreffende verwerking is. Is dit niet het geval, dan zal er (opnieuw) toestemming worden gevraagd. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijnen
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. De persoonsgegevens van voormalige klanten bewaren wij 7 jaar om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Wanneer de geldende bewaartermijn is verstreken, zullen de betreffende gegevens worden vernietigd.

Rechten van betrokkenen
Een ieder heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft hij/zij het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door HRizons BV. Ook heeft eenieder het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. HRizons BV zal zich op voorhand er wel van moeten verzekeren dat een dergelijk verzoek van de betrokkene afkomstig is. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hrizons.nl. In het geval dat wij gegevens verwerken op verzoek en in opdracht van uw werkgever, dient u het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging te doen aan uw werkgever. Indien u vindt dat HRizons BV niet op correcte wijze met uw persoonsgegevens omgaat, dan verzoeken wij u om hierover contact met ons op te nemen. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens
HRizons BV neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft technische maatregelen (beveiliging systemen) genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Verwerkers
Een verwerker in de zin van de AVG handelt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens, zonder onder diens rechtstreeks gezag te staan. HRizons BV kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van verwerkers (denk aan bijvoorbeeld onze ICT-dienstverlener). In dat geval sluit HRizons BV een bewerkersovereenkomst die voldoet aan de wettelijke vereisten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.